Avís legal

Llei dels Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)

Dades de contacte
En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juny, del servei de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’assenyalen les següents dades: Xantal Padrosa Massó és el propietari dels noms de domini i pàgines d’internet a les que s’accedeix des del domini latastaolletes.cat.
Les dades del titular a aquests efectes són: Xantal Padrosa Massó, amb NIF 40526270-V amb domicili social situat a Passeig Josep Mundet, 71 de Sant Antoni de Calonge, amb correu electrònic latastaolletessantantoni@gmail.com
Condicions generals de l’ús de la pàgina web
Usuaris
L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’Usuari, que accepta els termes i condicions generals de l’ús per a poder fer servir tots els serveis i la informació que es facilita. Aquestes condicions s’exposen a continuació.
Termes i condicions
Les presents condicions d’ús de la pàgina web, regulen els termes d’accés i l’ús de latastaolletes.cat. El mer accés o utilització de la web, de tot o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús i sense reserva. La posada a disposició i l’ús del portal s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions de l’ús de la web.
Les presents condicions generals de l’ús de la web regulen l’accés i d’utilització d’aquesta, incloent-hi els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris a i/o a través de la web, bé per la web, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.
Xantal Padrosa Massó es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals de l’ús de la pàgina web.
En tot cas, es recomana que es consulti periòdicament les presents condicions generals de l’ús de la pàgina web, ja que poden ser modificades.
Obligacions de l’usuari
L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’incompliment de les normes.
L’usuari s’obliga, en aquells casos en què se li sol·licitin dades o informació, a no falsificar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització de la pàgina web serà efectuada amb una finalitat estrictament personal, privada i particular. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o contingut que infringeixi drets de tercers o qualsevol normativa reguladora de drets de propietat intel·lectual o industrial.
Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar la pàgina per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.
L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemne la pàgina web per qualsevol dany, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front la pàgina web.
Ús de la web
L’ús de la present web és gratuït. Xantal Padrosa Massó s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. També s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada del contingut d’altres pàgines webs que puguin ser indexades en el present portal web.
Propietat Intel·lectual
Xantal Padrosa Massó és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta. Tots els drets estan reservats.
En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació publica, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb les finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense l’autorització expressa de Xantal Padrosa Massó.
Responsabilitat
El portal no garanteix la disponibilitat continua i permanent dels serveis, quedant així exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics.
En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneracions de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a la web. Tampoc respondrà dels danys causats per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pàgina web però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previs avis l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.
Exceptuant els casos en què la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informàtica, dades i serveis del portal.
En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser ocasionats per la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents del titular. Tota la responsabilitat serà del tercer, sigui proveïdor, col·laborador o un altre.
Política d’enllaços
Des d’aquesta pàgina web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers allotjaments. Donat que Xantal Padrosa Massó no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en les seves respectives webs, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
Xantal Padrosa Massó no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà dels seus usuaris.
Així mateix, i en compliment del disposat en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre publica inclosos en la present pàgina web. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Adreces IP
Els serveis de la present pàgina web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom del domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesurament únicament d’estadístiques que permeten conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.
Llei aplicable i jurisdicció
Xantal Padrosa Massó es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre Xantal Padrosa i Massó i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i, qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.