Política de privacitat

Per raons de l’activitat que desenvolupem, i amb la finalitat de poder atendre a les sol·licituds i donar resposta als correus electrònics enviats a les direccions e-mail facilitades en aquesta pàgina web, www.latastaolletes.cat es poden tractar dades de caràcter personal. En els següents apartats donem resposta a algunes de les preguntes que poden sorgir amb relació a com s’han de tractar aquestes dades, i a quins són els compromisos que assumim a l’hora d’accedir, emmagatzemar i disposar de la informació que eventualment es pugui recollir. Normativa que s’aplica alhora de gestionar les seves dades personals per la prestació de serveis A aquests efectes, la nostra activitat es regeix pel conegut Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que és el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digital, i altra normativa nacional que sigui d’aplicació. Contactar amb el responsable del tractament de les dades personals El responsable del tractament és Xantal Padrosa Massó amb NIF 40526270-V amb domicili social situat a Passeig Josep Mundet, 71 de Sant Antoni de Calonge. També pot contactar a través del seu correu electrònic: latastaolletessantantoni@gmail.com El tractament de les seves dades Quan i per què? Pot navegar per la majoria de les pàgines de latastaolletes.cat és sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació pot ser necessària per proporcionar-li els serveis sol·licitats. En especial, amb tal de poder donar-li resposta a la seva sol·licitud realitzada a través del formulari de contacte, així, com per gestionar les reserves que puguin ser tramitades a través del corresponent formulari web. Qui recull les seves dades? La recollida i tractament de les dades de caràcter personal que ens pot facilitar, es duen a terme per Xantal Padrosa Massó, en el seu cas, els seus encarregats del tractament. En relació amb aquest últim cas, aquests encarregats són tercers amb qui ­—–no aplica—–ha establert un contracte exprés de serveis i en els que s’ha fixat les condicions perquè la gestió de les dades sigui d’acord amb la Llei. S’exigeix per contracte a aquests tercers que la seva activitat respecti la legalitat i que implementin les mesures de seguretat adients per protegir aquests drets. **Les seves dades també podran ser tractades per empreses del grup —– no aplica—–, detallades a continuació: • Nom:—– CIF: —–  Adreça: —– Per a què? Les dades personals que li sol·licitem, o que ens faciliti a raó de la seva navegació, ens serveixen per gestionar, prestar i millorar els serveis que ens ha sol·licitat. Per exemple, tractarem dades personals per poder gestionar les sol·licituds que ens envií, gestionar les reserves, prestar-li els serveis oferts i per enviar-li, en cas de ser consentit, informacions comercials. D’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, al seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions o per qualsevol altre mitja de comunicació electrònica equivalent. L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a la direcció de latastaolletessantantoni@gmail.com En aquest sentit, li sol·licitem un correu electrònic quan fa servir els nostres punts de contacte a la web que activa el correu electrònic i convida a enviar comentaris a una bústia funcional especifica. Si desitja preguntar o sol·licitar alguna cosa en relació amb el tractament del seu missatge electrònic i de les seves dades personals, no dubti en fer-ho al mateix missatge. Les seves dades també és poder fer servir per realitzar la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació contractual que es pugui derivar. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-lo és per a les finalitats esmentades. Com tractem les seves dades Xantal Padrosa Massó recull exclusivament la informació personal en la mesura necessària per assolir un propòsit específic. La informació no s’utilitzarà per a una finalitat incompatible amb la descrita. Xantal Padrosa Massó només revela la informació a tercers aliens als mencionats en la present política de privacitat, si és necessària per al compliment de la finalitat del servei i únicament a les persones que han de conèixer-les, tot el que serà prèviament informat al titular de les dades. Tot això, amb l’objectiu que es puguin prestar els serveis tractant les seves dades personals amb confidencialitat i reserva, segons la legislació vigent. De forma general, no es preveuen transferències internacionals de les seves dades, sense perjudici d’utilitzar proveïdors de serveis que utilitzin serveis de cloudcomputing, tot el que serà previs en el Manual de seguretat de protecció de dades de Xantal Padrosa Massó. Per a més informació, no dubti en contactar-nos. En tot cas, Xantal Padrosa Massó adopta mesures de seguretat per a protegir les dades contra un possible abús o accés no autoritzat, alteració o pèrdua. Quina base legal té el tractament de les dades La base legal principal és el compliment d’una prestació de serveis, la qual es desenvolupa conforme als termes indicats en aquesta. Respecte a això, la retirada del seu consentiment no pot condicionar aquesta execució, en tant el contracte es mantingui vigent, sent necessari el tractament de les seves dades per al seu efectiu compliment. La segona base legal de tractament és el seu consentiment exprés. Quant de temps es guarden les seves dades Xantal Padrosa Massó només guarda les dades el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida o del seu processament posterior. Un cop conclosa la relació contractual, es mantindrà durant el període necessari per a respondre a les responsabilitats legals necessàries. En concret, es mantindran, de conformitat amb l’article 30 del Codi de Comerç, durat 6 anys. Quins drets té sobre les seves dades personals Dret d’accés Pot preguntar si estem tractant les seves dades i de quina manera. Dret de rectificació Pot demanar-nos que actualitzem les seves dades personals si són incorrectes, i suprimir-les si així ho desitja. Dret de limitació del tractament En aquest cas únicament seran conservades per Xantal Padrosa Massó per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Dret d’oposició Després de la seva sol·licitud d’oposició al tractament, Xantal Padrosa Massó deixarà de tractar les dades en la forma que indiqui, a no ser que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant. Dret a la portabilitat de les dades En cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, Xantal Padrosa Massó li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable. Dret de supressió Pot sol·licitar que eliminem les seves dades quan ja no siguin necessàries per al seu tractament, retiri el seu consentiment, sigui un tractament il·lícit o hi hagi una obligació legal de fer-ho. Analitzarem el cas i aplicarem la llei. Si necessita més informació sobre quins drets té reconeguts en la Llei i com exercir-los, li recomanem que es dirigeixi a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, que és l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, amb qui a més té el dret de sol·licitar la seva tutela davant d’una possible infracció de protecció de dades. Si vull exercir els meus drets, a qui em dirigeixo Per a la millor gestió de la sol·licitud, li preguem que ens envií el següent: un correu electrònic a la bústia a dalt indicant el seu nom complet, juntament amb una còpia del seu DNI o similar i el dret que desitja exercir sobre les seves dades personals o una carta amb la mateixa informació en la direcció indicada a dalt. Per qualsevol dubte ens pot trucar.